Pirkimo pardavimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp UAB “ŠVARI DIENA“ (įm.k.300024584 )  (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau Sutartyje – Pirkėjas), kuri nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „ www.svaridiena.com “ (toliau Sutartyje - Parduotuvė), Pirkėjas ir Pardavėjas kartu – Šalys, o atskirai – Šalis, sudaro šią Sutartį ir susitaria:

1.1.1. Ši Sutartis yra sudaroma siekiant užtikrinti Šalių sklandų bendradarbiavimą ir aukštą paslaugų Pirkėjui suteikimo kokybę.

1.1.2. Abi šalys sutinka, kad asmuo, kuris užpildo Parduotuvės vartotojo profilio registracijos formą ir patvirtina šias Taisykles pirkimo metu pažymėdamas varnele „Aš sutinku su parduotuvės pirkimo ir pristatymo sąlygomis", yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka bei supranta visas Taisyklėse nurodytas sąlygas ir įsipareigojimus.

1.1.3. Užsiregistravęs Vartotojas tampa Parduotuvės Pirkėju, kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

1.1.4. Sutikęs su internetinio tinklapio www.svaridiena.com Parduotuvės pirkimo ir pardavimo sąlygomis (toliau Sutartyje – Sąlygos) ir užsakymo metu paspaudęs „Patvirtinu užsakymą“ nuorodą, Pirkėjas rodo savo laisvą valią įsigyti užsakymo turinyje minimus produktus ir prekes (toliau Sutartyje – Prekės) už užsakyme nurodytą kainą.

1.1.5. Užsakymas laikomas gautu nuo to momento, kai Pardavėjo administravimo profilyje sugeneruojamas Užsakymas Pirkėjo vardu (Toliau Sutartyje – Užsakymas). Pirkėjas apie sėkmingą Užsakymo sugeneravimą bus informuotas elektronine žinute (Pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroniniu pašto adresu). Jei užsakymas dėl sistemos gedimo ar kitų aplinkybių nebūtų suformuotas, Pirkėjas negaus jokio pranešimo. Negavus Užsakymo patvirtinimo el. paštu, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją el. paštu [email protected] ir informuoti apie klaidą.

1.1.6. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Pirkėjo teises arba panaikinti Pirkėjo registraciją elektroniniame tinklapyje www.svaridiena.com, jeigu Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų ir taisyklių. Pardavėjas taip pat turi teisę panaikinti Pirkėjo atsiliepimus jei šie yra įžeidžiančio turinio, kuris pažeidžia LR teisės aktuose numatytas normas.

1.1.7. Abi Šalys žodiniu ar rašytiniu susitarimu turi teisę atšaukti, pakeisti Užsakymą.

1.1.8. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Naujausia Taisyklių versija yra pateikiama Pirkėjui kiekvieno Užsakymo formavimo metu.

1.1.9. Visuose šios Sutarties punktuose vienaskaita gali reikšti daugiskaitą, vyriška giminė – moterišką, bei linksnis kitą linksnį, jei tai savaime suprantama iš Sutarties turinio ir Sutarties Šalių.

 2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokia Pirkėjo informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad:

2.1.1. Sėkmingai apdoroti Pirkėjo Prekių ar paslaugų užsakymus.

2.1.2. Išspręsti problemas, susijusias su Prekių pateikimu ar pristatymu.

2.1.3. Įvykdyti kitus sutartinius Šalių įsipareigojimus, numatytus šiose Taisyklėse.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka. Visa apie Pirkėją sukaupta informacija nėra ir nebus perduodama trečiosioms šalims, išskyrus LR įstatymuose numatytus atvejus.

 3. Sutarties sudarymo momentas (Prekių užsakymas)

3.1. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo - pardavimo Sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, ne vėliau, kaip per 24 valandas, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos Prekės bus išsiųstos Pirkėjui.

3.2. Kiekvienas Pirkėjo pateiktas Užsakymas yra saugomas Pardavėjo elektroninės parduotuvės duomenų bazėje. Pardavėjas pasilieka teisę Užsakymus, esančius duomenų bazėje, panaikinti po jų įvykdymo/atšaukimo.

3.3. Apie pradinę Užsakymo būseną, taip pat Užsakymo būsenos pakeitimus Pirkėjas bus informuotas elektronine žinute (Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu). Galimos Užsakymo būsenos:

3.3.1. Užsakymas laukia patvirtinimo – Pardavėjas gavo Pirkėjo Užsakymą, tačiau Užsakymas yra nepatvirtintas nes Pardavėjas neturi Pirkėjo prašomų produktų arba Pardavėjas dar nesusipažino su Užsakymo turiniu.

3.3.2. Užsakymas patvirtintas – Pardavėjas priima Pirkėjo pateiktą Užsakymą ir su Užsakymu susijusius Sutartyje išvardintus įsipareigojimus.

3.3.3. Užsakymas atšauktas – Pardavėjas informuoja Pirkėją, jog Užsakymas yra atšauktas. Dėl Užsakymo atšaukimo priežasties ir galimų alternatyvų Pardavėjas susisieks su Pirkėju ir jį informuos per protingą terminą.

3.3.4. Užsakymas kompensuotas – Pirkėjas informuojamas, jog pinigai, jei Pirkėjas juos pervedė iš anksto Pardavėjui, yra grąžinti pagal Sutarties 6.6. punktą ar abipusį Šalių susitarimą.

3.3.5. Užsakymas išsiųstas – Pirkėjas informuojamas, jog jo Užsakyme pateiktos Prekės yra išsiųstos Pirkėjo nurodytu adresu Pirkėjo pasirinktu siuntimo būdu. 

 4. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

4.1. Prekių užsakyme ir Parduotuvėje patalpintų bei parduodamų Prekių kainos nurodytos su PVM.

4.2. Pirkėjas už užsakytas Prekes gali atsiskaityti šiuo būdu:

4.2.1. Išankstiniu būdu bankiniu pavedimu, nurodydamas užsakymo numerį bei savo vardą ir pavardę.

4.2.2 Pasinaudodami mokėjimo sistema Paysera 

4.3. Pateikdamas Užsakymą Pirkėjas įsipareigoja už Prekes atsiskaityti laiku. Prekių pirkimo - pardavimo Sutarties sudarymo momentu laikoma Pardavėjui patvirtinus Užsakymą (pagal 3.3.2. punktą).

5. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka.

5.2. Jei užsakymas yra nepatvirtintas Pardavėjo per 24 (dvidešimt keturias) valandas, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Parduotuve, atšaukdamas Užsakymą išsiunčiant el. laišką Pardavėjui arba susisiekiant su Pardavėju telefonu.

5.3. Taisyklių 5.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

5.4. Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, ar ji nebuvo naudojama.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti Parduotuvėje užsakytas bei pristatytas Prekes 

5.6. Pirkėjas įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo ar prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda atpažinimo kodą -  privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją elektroninės parduotuvės "Kontaktai"  skiltyje nurodytais kontaktais arba "Susisiekite" skiltyje esančia kontaktinės užklausos forma.

5.8. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5.9. Pirkėjas įsipareigoja kaskart patvirtindamas Parduotuvės Prekių Užsakymą susipažinti su siuntimo ir apmokėjimo taisyklėmis.

5.10. Pirkėjas privalo pateikti visus Prekių siuntimui reikalingus duomenis: Vardą, Pavardę, pristatymui tinkamos vietos Adresą su Pašto Kodu ir kontaktinį telefono numerį. Nenurodžius visų šių išvardintų duomenų, Pardavėjas neturi galimybės išsiųsti užsakytų Prekių Pirkėjui tol, kol nebus pateikti visi reikalingi duomenys siuntimui.

 6. Pardavėjo  teisės ir įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas, tinklapio administratoriaus valdymo pulte pakeitęs Užsakymo būseną į „Užsakymas patvirtintas“, įsipareigoja patiekti Pirkėjui Prekes už Užsakyme nurodytą kainą. Pardavėjas turi teisę siūlyti Pirkėjui alternatyvius produktus, atitinkančius Užsakyme esančioms Prekėms, jei alternatyvūs produktai labiau atitinka Pirkėjo interesus ir poreikius.

6.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui – Pardavėjas be išankstinio perspėjimo gali apriboti Pirkėjo teises, sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve bei išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.3. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, susiklosčius svarbioms aplinkybėms ar atsiradus force majeure sąlygoms.

6.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be atskiro pranešimo Pirkėjams.

6.5. Pardavėjas turi teisę atskleisti Pirkėjo duomenis Lietuvos Respublikos teisėtvarkos institucijoms, jei institucijos to pareikalautų.

6.6. Pardavėjas privalo sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.7. Pardavėjas turi teisę netiekti Prekių Pirkėjui, jei Pirkėjo atliktas išankstinis mokėjimas nepadengia visos Užsakyme numatytos sumos. Apie nepilnai apmokėtas Prekes Pirkėjas bus informuotas elektronine žinute.

6.8. Pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.9. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos Prekės ar produkto, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui kitą pristatymo terminą arba analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą ir/arba nesutikus su pasiūlytu kitu pristatymo terminu, Pardavėjas privalo per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

 7. Prekių pristatymas

7.1. Prekės yra pristatomos per 5 - 7 (penkias - septynias) darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo ir patvirtinimo. Gavus apmokėjimą iš Pirkėjo, Pardavėjas per 3 (tris) darbo dienas paruoš prekes išsiuntimui.

7.2. Prekes pristato Pardavėjas arba įgaliotas Pardavėjo atstovas.

7.3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siunta pristatytų Prekių būklę.

7.4. Pirkėjui pasirašius kurjerio ar pašto skyriaus darbuotojo pateiktame dokumente, patvirtinančiame pristatymą, yra laikoma, kad siuntoje esantys daiktai yra tvarkingi, o siunta yra perduota nepažeidžiant Sutarties sąlygų.

7.5. Prekių pristatymas galimas tik Lietuvos teritorijos ribose. Pristatymas į Neringą (Kuršių neriją) galioja išimtinė kainodara - €41 (su PVM) už bet kokio dydžio užsakymą.

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.


8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.


8.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.


8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.


8.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.


9. Apsikeitimas informacija

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu ar nurodytu telefono numeriu.


9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.


10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.


10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

0

 .